Dokumenty

W procesie wyceny nieruchomości rzeczoznawca majątkowy potrzebuje szeregu dokumentów, aby w  sposób rzetelny i dokładny, a także ze szczególną starannością wykonać operat szacunkowy lub opinię o wartości. Ich zakres jest ustalany każdorazowo ze Zlecającym, aczkolwiek dla typowych, najczęściej wycenianych na rynku nieruchomości przedstawiono dokumentację konieczną do wykonania zlecenia:

LOKAL MIESZKALNY LUB INNY NIŻ MIESZKALNY:

– numer księgi wieczystej,

– akt notarialny określający tytuł prawny do nieruchomości lub umowa przedwstępna sprzedaży,

– wypis z kartoteki lokali,

– rzut poziomy lokalu (jeśli posiadany),

– wypis z rejestru gruntów,

– wypis z kartoteki budynków.

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU:

– numer księgi wieczystej (jeśli założono, w innym przypadku numer KW gruntu),

– zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową dotyczące danych o lokalu oraz uprawnionych do lokalu,

– umowa przedwstępna sprzedaży (w przypadku kupna/sprzedaży),

– rzut poziomy lokalu (jeśli posiadany).

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA:

– numer księgi wieczystej,

– wypis z rejestru gruntów,

– mapa ewidencyjna,

– mapa zasadnicza,

– akt notarialny nabycia nieruchomości lub umowa przedwstępna,

– dokumentacja techniczna,

– pozwolenie na budowę,

– pozwolenie na użytkowanie,

– wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli obowiązuje na terenie danego obszaru) lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

– decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (jeśli wydana),

– dziennik budowy,

– zaświadczenie o formie dostępu do drogi publicznej.

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA NIEZABUDOWANA

– numer księgi wieczystej,

– wypis z rejestru gruntów,

– mapa ewidencyjna,

– mapa zasadnicza,

– wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli obowiązuje na terenie danego obszaru) lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

– decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (jeśli wydana),

– pozwolenie na budowę (jeśli wydane),

– akt notarialny określający tytuł prawny do nieruchomości lub umowa przedwstępna sprzedaży,

– zaświadczenie o formie dostępu do drogi publicznej.