Dokumenty

W procesie wyceny nieruchomości rzeczoznawca majątkowy potrzebuje szeregu dokumentów, aby w  sposób rzetelny i dokładny, a także ze szczególną starannością wykonać operat szacunkowy lub opinię o wartości. Ich zakres jest ustalany każdorazowo ze Zlecającym, aczkolwiek dla typowych, najczęściej wycenianych na rynku nieruchomości przedstawiono dokumentację konieczną do wykonania zlecenia:

 • numer księgi wieczystej,
 • akt notarialny określający tytuł prawny do nieruchomości lub umowa przedwstępna sprzedaży,
 • wypis z kartoteki lokali,
 • rzut poziomy lokalu (jeśli posiadany),
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wypis z kartoteki budynków.

 • numer księgi wieczystej (jeśli założono, w innym przypadku numer KW gruntu),
 • zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową dotyczące danych o lokalu oraz uprawnionych do lokalu,
 • umowa przedwstępna sprzedaży (w przypadku kupna/sprzedaży),
 • rzut poziomy lokalu (jeśli posiadany).

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • mapa ewidencyjna,
 • mapa zasadnicza,
 • akt notarialny nabycia nieruchomości lub umowa przedwstępna,
 • dokumentacja techniczna,
 • pozwolenie na budowę,
 • pozwolenie na użytkowanie,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli obowiązuje na terenie danego obszaru) lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (jeśli wydana),
 • dziennik budowy,
 • zaświadczenie o formie dostępu do drogi publicznej.

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • mapa ewidencyjna,
 • mapa zasadnicza,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli obowiązuje na terenie danego obszaru) lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (jeśli wydana),
 • pozwolenie na budowę (jeśli wydane),
 • akt notarialny określający tytuł prawny do nieruchomości lub umowa przedwstępna sprzedaży,
 • zaświadczenie o formie dostępu do drogi publicznej.